I. Giới thiệu
I.1

Chào mừng Quý khách đến với trang thương mại điện tử của MANABIE. Trước khi sử dụng Trang MANABIE hoặc tạo tài khoản tại MANABIE (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA MANABIE dưới đây và Quy định hoạt động của trang thương mại điện tử MANABIE để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH Manabie Việt Nam (sau đây được gọi riêng là “Manabie”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”).

I.2

“Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có và tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, nhãn, nội dung, chương trình, phần mềm hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang MANABIE hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang MANABIE (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của ĐIỀU KHOẢN CHUNG này. ĐIỀU KHOẢN CHUNG này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi MANABIE.

I.3

Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang MANABIE, Quý khách cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA MANABIE và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

I.4

MANABIE bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang MANABIE hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. MANABIE không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. MANABIE có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Trang MANABIE hoặc Dịch Vụ của MANABIE mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

I.5

MANABIE bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang MANABIE hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.

II. QUYỀN RIÊNG TƯ
II.1

MANABIE coi trọng việc bảo mật thông tin của Khách hàng. Để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng, MANABIE cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại manabie.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của MANABIE . Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức MANABIE thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). ĐIỀU KHOẢN CHUNG này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang MANABIE, Người Sử Dụng: Cho phép MANABIE thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của Khách hàng và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật; đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của Khách hàng và MANABIE; và sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của Khách hàng.

II.2

MANABIE coi trọng việc bảo mật thông tin của Khách hàng. Để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng, MANABIE cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại manabie.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của MANABIE . Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức MANABIE thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). ĐIỀU KHOẢN CHUNG này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang MANABIE, Người Sử Dụng: a. Cho phép MANABIE thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của Khách hàng và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật. b. Đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của Khách hàng và MANABIE. c. Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của Khách hàng.

III. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT
III.1

Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu Khách hàng lựa chọn Tên Đăng Nhập mà MANABIE, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là không phù hợp, MANABIE có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản đó. Khách hàng có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào sản phẩm Dịch Vụ có yêu cầu đăng nhập.

III.2

Khách hàng đồng ý (i) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (ii) đảm bảo Khách hàng sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang MANABIE, và (iii) thông báo ngay lập tức với MANABIE nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. MANABIE không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

III.3

Khách hàng đồng ý rằng MANABIE có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang MANABIE bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (i) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (ii) vi phạm câu chữ hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (iii) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (iv) có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của MANABIE.

III.3

Khách hàng đồng ý rằng MANABIE có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang MANABIE bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (i) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (ii) vi phạm câu chữ hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (iii) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (iv) có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của MANABIE. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp phát, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người Sử Dụng. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng hoặc việc sử dụng của Khách hàng đối với Dịch Vụ với bất kỳ lý do gì, MANABIE có quyền xóa Tài Khoản của Khách hàng ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.

III.4

Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến MANABIE (có thể gửi email tới địa chỉ legal@manabie.com). Bất kể việc xóa tải khoản như vậy, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa).

III.5

Khách hàng chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại MANABIE nếu đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận ĐIỀU KHOẢN CHUNG này.

IV. Điều khoản sử dụng
IV.1

Quyền được phép sử dụng Trang MANABIE và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo ĐIỀU KHOẢN CHUNG này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại ĐIỀU KHOẢN CHUNG này. Trong trường hợp đó, MANABIE có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.

IV.2

Người Sử Dụng không được phép: (a) tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác; (b) sử dụng Dịch Vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức; (c) giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được tryền tải thông qua Dịch Vụ; (d) gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang MANABIE; (e) gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dich Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của MANABIE; (f) sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo ĐIỀU KHOẢN CHUNG này; (g) sử dụng Dịch Vụ cho mục đích gian lận; (h) chỉnh sửa giá của bất kỳ dịch vụ nào; (i) khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào; (j) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà Khách hàng không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật); (k) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào; (l) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác; (m) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính; (n) thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ; (o) sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố; (p)sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác; (q)xâm phạm các quyền của MANABIE, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó.

IV.3

Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là Khách hàng, không phải MANABIE, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà mình tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang MANABIE.

IV.4

Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng MANABIE có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu MANABIE hoặc theo quan điểm của MANABIE thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều khoản chung; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của MANABIE, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

V.LUẬT ÁP DỤNG
V.1

Các Điều Khoản Chung này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Chung này chống lại hoặc liên quan đến MANABIE hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Điều Khoản Chung này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

VI.ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
VI.1

MANABIE bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.

VI.2

MANABIE có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Chung này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Chung được chỉnh sửa lên Trang MANABIE. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang MANABIE sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Khoản Chung được chỉnh sửa.

VI.3

Người Sử Dụng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người Sử Dụng theo đây.

VI.4

Không một quy định nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa Người Dùng và MANABIE.

VI.5

Các Điều Khoản Chung này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của MANABIE và Người Sử Dụng.

VI.6

Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Chung này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Khoản Chung cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và Trang MANABIE và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó.

VI.7

Khách hàng đồng ý tuân tủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

VI.8

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Chung hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Chung trên Trang MANABIE, vui lòng liên hệ qua email: